Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS GDPR MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat bemutatja, hogy a Hrubos Kft. milyen jellegű személyes adatokat kezel Önről a Hrubos Kft-vel való kapcsolata és a szolgáltatásaink használata során, továbbá ismerteti az adatok felhasználási módjait.

A Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Hrubos Kft.(8600 Siófok, Fő utca 174-176 fsz. 18. ügyvezetők: Hrubos József és Hrubos Józsefné továbbiakban adatkezelők)által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és az adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Kft. magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)rendelkezéseit.

Jelen tájékoztató hatálya a Hrubos Kft. által üzemeltetett,www.lakas-ingatlanhitel.hu címen elérhető weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

A jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyek a www.lakas-ingatlanhitel.hu található hivatkozás vezet, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek, szolgáltatásaihoz, illetve az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.

 

1. Általunk gyűjtött személyes adatok

     A Hrubos Kft. adatokat gyűjt annak érdekében, hogy biztosítás közvetítési és ingatlanközvetítési szolgáltatásunk, hatékonyan tudjanak működni. Ön ezen adatok némelyikét közvetlenül adja meg, például amikor ingatlanát eladásra kínálja a közreműködésünkkel, vagy biztosítás közvetítés céljából igénybe veszi szolgáltatásainkat

     Az általunk gyűjtött adatok az adott szolgáltatás típus igénybevételétől függően magában foglalhatják a nevet, kapcsolati adatokat (vezetéknév, utónév, e-mail cím, postacím, telefonszám, gépjármű adatok és más hasonló személyes adatot, ami a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen.

     Önnek jogában áll az általunk gyűjtött, kezelt adatokról dönteni. Ha Önt személyes adatainak megadására kérik, azt visszautasíthatja. Ha azonban azt választja, hogy nem adja meg a biztosításközvetítés, ingatlan megtekintéséhez, vagy az ingatlanközvetítési szerződéskötéshez szükséges adatokat, úgy szolgáltatásunkat sem tudja teljes mértékben igénybe venni.

 

2. A személyes adatokat az alábbiak szerint használjuk

     A Hrubos Kft. a gyűjtött adatokat a vállalkozás működtetésére, a kínált szolgáltatások biztosítására használja fel, amibe beleértendő az Önnel való kommunikáció, az ingatlanközvetítési szerződés létrejöttét követően, az ingatlan címének kiadása harmadik személy részére, az ingatlan bemutatása céljából, előzetes egyeztetést követően; az ingatlan további honlapokon történő hirdetése fényképekkel, az ingatlan pontos címének feltűntetése nélkül.

 

 

3. Adatkezelők

Adatkezelők a nekik megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik, a megadott Személyes adatokért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

Az Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes a jelen tájékoztatóban hivatkozott esetekben, korlátozott tartalommal külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

Kivételt képeznek ez alól az ingatlan értékesítése céljából harmadik személynek átadásra kerülő ingatlan adatai, ideértve a pontos címet.

 

4. Az ingatlan utáni érdeklődők általi ingatlan adatainak megismerése

A hirdetés iránt érdeklődők a Hrubos Kft. által megadott Személyes adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba. Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel akkor lehetséges, ha az érdeklődő fél megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait (pl. telefonszám, e-mail cím).

 

 

5. Külső szolgáltatók

A Weboldalak üzemeltetése során az Adatkezelők Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külsőszolgáltatókkal az Adatkezelők együtt működnek. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók sajátadatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a felhasználókat.

·         ingatlan.com

Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhely szolgáltatás igénybe vevőit  terheli minden felelősség.

 

 

6. Adatbiztonság, az adatok kezelése

Az Adatkezelők gondoskodnak a Hrubos Kft. részére átadott személyes adatok biztonságáról és védelméről, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához és a Hrubos Kft. szolgáltatásait igénybe vevők érdekeinek biztosításához szükségesek.

A Hrubos Kft. a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan, vagy véletlenszerű fizikai, vagy logikai hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, terjesztés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá azalkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelők érdekkörébeneljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

 

 

7. Informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai:

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardvereszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés,biztonsági mentés);

Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelők az elektronikus nyilvántartás informatikai program útján üzemeltetik, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy a személyes adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 

8. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelők a személyes adatot törlik, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése azirányadó.

A törlés esetén az Adatkezelők az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszik. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelők a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítik.

 

 

9. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésükkel bármikor módosítsák.

Az Adatkezelők a jelen tájékoztató módosítása esetén a Hrubos Kft. tájékoztatja (de nem kötelesek) a Kft. szolgáltatását igénybevevőket elektronikus úton (e-mail). Az tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

 

 

 


GDPR nyilatkozat

 

 

Alulírott………………………………………………..…..………(lakcím,…………….………………………………………………………………………………………………születési hely …………………….idő,………………………………. szem. ig. szám.) nyilatkozom, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és annak tartalma ismertetésre került, ennek kölcsönös értelmezését és elfogadását követően, annak teljes tartalmával elfogadtam a Hrubos Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez.

 

 

 

Kelt: ………………………………..

 

 

 

                                                                    ………..………………………………………

                                                                                          név